Viața Spirituală din Basarabia în perioada țaristă (1812-1918)

1305

Octavian MOŞIN

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

După războiul ruso-turc (1806-1812) a fost semnată pacea de la Bucureşti [1], iar Imperiul rus anexează pământurile de la est de Prut ale Moldovei, numite ulterior, în 1813 Basarabia. Iniţial, în acest spaţiu era imposibil de a întreprinde o schimbare radicală a modului secular de viaţă, do­mi­­nat de cutume străvechi, motiv pentru care, cel puţin la prima etapă extrem de delicată, administraţia ţa­ristă a conferit populaţiei băştinaşe din Basarabia un anumit grad de auto­no­mie, ce presupunea posibilitatea păstrării caracterului său naţional.

În Basarabia ţaristă la momentul anexării ei către Imperiul Rus au fost nu­mă­rate 775 de biserici. Primul lucru ce iese în evidenţă la cercetarea statis­tică a acestor biserici este faptul că marea lor majoritate, 95% erau din lemn. Din numărul total de biserici doar 40 sunt din piatră şi una din cărămidă.

Un alt fapt ce iese în evidenţă este faptul că majoritatea lor aveau hramul în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (circa 310 de biserici) [2].

Cea mai veche biserică cunoscută din Basarabia a fost cea a Sfântului Ioan cel Nou din Cetatea Albă, zidită prin sec.XIII sau  XIV, iar unele esti­mări merg până în sec.XI. Din sec.XVII datau bisericile Sfântul Dimitrie din Orhei şi Sfântul Nicolae din Chilia Nouă, ambele ridicate de domnitorul Vasile Lupu. Un tip special de biserici, specific Basarabiei, îl formează cele săpate în stâncă, precum cele două biserici de la Butuceni şi cele de la Tribujeni, Saharna, Neporotova şi Ţipova, toate situate în zona de nord-est, spre Nistru. În urma ane­­­xării Basarabiei de către Imperiul Rus, după 1812 a fost formată Eparhia Chişinăului şi Hotinului. Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost iniţiatorul proiectului de constituire a noii eparhii. Acest proiect a fost apro­bat de ţar la 21 august 1813 [3]. S-a hotărât să se „...îngăduie Exarhului Mitro­­polit a se con­du­ce după obiceiurile locale, întrucât ele nu vor fi în contrazicere cu legile civile şi bise­ri­ceşti fundamentale ale Rusiei” [4]. În frun­tea eparhiei era Bănu­les­cu-Bodoni, cu titlul de exarh şi mitro­polit, fiind ajutat de Dimitrie, episcop al Ben­de­rului şi Akkermanului [5]. La 30 septembrie 1813 a fost fondată Dicas­te­ria Duhovni­ceas­că, activitatea căreia urma să fie reglementată de Regulamentul du­ho­vni­cesc din toată Rusia, ucazurile Sf.Sinod, dispoziţiile şi rezoluţiile aces­tuia [6]. Protopopii de cir­cumscripţie – principalii ajutori ai arhipăstorilor în cârmuirea bisericească – erau responsabili de selectarea candidaţilor la preoţie şi diaconie; ei cercetau cazurile de abuzuri ale clericilor, apărau interesele preo­ţi­lor în faţa laicilor. După decesul lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, eparhiei Chişi­năului i s-a atribuit rangul al doilea, având în frunte un arhiepiscop [7]. În 1837 bisericile de din­colo de Nistru (77) au fost scoase de sub jurisdicţia eparhiei Chişi­nău­lui şi Hotinului şi anexate la eparhia Hersonului şi Tauridei cu reşedinţa în Odesa.

O instituţie administrativă în cadrul Bisericii basarabene a fost Consisto­riul Duhovnicesc care sprijinea activitatea arhiepiscopilor. Cancelaria consis­to­riu­lui era alcătuită din patru şefi de birou, un casier, un registrator, un arhivar, şase func­ţionari de cancelarie şi 26 copişti, numărul acestora variind [8]. În fiecare pro­­topopiat exista câte un revizor eparhial, iar protopopii aveau unul sau doi asistenţi.                La sfârşitul sec.XIX numărul bisericilor se ridica la 843, reve­nind o bise­rică ortodoxă pentru aproximativ 1500 de locuitori, sau o biserică pentru un spa­­ţiu de 48 de kilometri pătraţi [9]. Pe lângă acestea, în aceeaşi perioadă mai existau în Basarabia patru biserici catolice (la Chişinău, Hotin, Bălţi şi Tighina), şase bi­serici protestante (una la Chişinău şi cinci în satele germane) şi 17 si­na­­goge evreie­şti. Preoţimea basarabeană s-a bucurat de privilegii importante acor­date de autorităţile ţariste. Clerului îi aparţineau unităţile economice eparhiale, ceea ce a permis creşterea bunăstării materiale, a rolului său în viaţa eparhială.

Condiţiile istorice din perioada 1882-1918 au influenţat structura admi­nis­tra­­tivă bisericească eparhială, organizată şi condusă după modelul şi prin­ci­piile imperiale. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a dirijat activitatea admi­nistrativă a eparhiei Chişinăului şi Hotinului prin legi, directive, dispoziţii. Arhiepiscopul era desemnat de Sfântul Sinod şi aprobat de ţar. Administraţia eparhială ţinea de competenţele episcopului şi Consistoriului Duhovnicesc.

În procesul de soluţionare a problemelor administrative ale Basarabiei, un rol important l-au deţinut congresele eparhiale. Prin intermediul acestor adu­nări reprezentative, preoţimea putea influenţa diferite domenii ale vieţii bise­ri­ceşti, chiar dacă hotărârile deputaţilor uneori veneau în contradicţie cu de­ci­ziile chi­riar­hului. În baza hotărârii congreselor, preoţimea împreună cu Con­si­liul epar­hial, iniţia acţiuni de binefacere şi culturalizare. Bisericile şi mănă­stirile repre­zen­tau o componentă esenţială a vieţii eparhiale din Basarabia.

Referinţe:                                     

  1. Сборник договоров России с другими государствами 1812-1917. – Москва, 1952, p.29.
  2. Халиппа И. Состояние церквей в Бессарабии 1812-1813 // Известия цер­ковно-археологического общества. – Кишинев.  – 1900. – Т.VII. – P.18-22.
  3. Фрацман И. К вопросу об епархиях в Бессарабии, 1901, p.58.
  4. Полное Собрание Законов Российской  Империи с 1649 года. Том XXXII, 1812-1815, Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Импера­тор­ского Величества Канцелярии. – Санкт-Петербург, 1830, р.613.
  5. Стадницкий А. Пятидесятилетие со дня кончины преосвященного Димитрия, второго Архипастыря Бессарабии  // Кишиневские Епархиальные Ведомости. – 1894. – №16. – P.475-481.
  6. Popovschi N. Istoria bisericii din Basarabia. – Chişinău: Museum, 2000, p.42.
  7. Сведения о Кишинёвской епархии, собранныя и редактированныя прео­свя­щен­­ным архиепископом Димитрием Сулимой в 1822 // Кишиневские Епар­хиаль­ные Ведомости. –1883. – №15. – P.490-505.
  8. Parhomovici I. Episcopul Vladimir al Chişinăului (1904-1908) // Revista Socie­tă­ţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. – 1928. – Vol.XVIII. – P.166.
  9. Arbore Z. Basarabia în secolul XIX. –  Bucureşti, 1898, p.508.

Conferinţa ştiinţifică: „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” 25-26 septembrie 2012 Universitatea de Stat din Moldova.