La Chișinău și-a desfășurat lucrările Simpozionul Știinţific Internaţional PAISIANISMUL ȘI EPOCA SA (300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie Velicikovski)

820

În perioada 12-14 mai 2022, Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit Simpozionul Știinţific Internaţional Paisianismul și epoca sa (300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie Velicikovski).

Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Istorie și Filosofie, USM și Institutul de Istorie, participând Centrul de Studii Interdisciplinare ”S. Dragomir” și Capela ”Întâmpinarea Domnului” din cadrul USM.

Peste 30 de cercetători în domeniul istoriei au participat la lucrările acestei conferințe, care au scos în evidență personalitatea Sf. Paisie de la Neamț și mișcarea paisiană în spațiul ortodox.

La deschiderea oficială cu mesaje de salut au venit:

Igor ȘAROV, conf. univ. dr., rector, Universitatea de Stat din Moldova

Sergiu MATVEEV, conf. univ. dr., decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova;

Ioan MOȘNEGUȚU, drd., Episcopul Sorocii, Vicar al Mitropoliei Moldovei

Ședința în plen a presupus trei rapoarte:

Ion EREMIA, prof. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova. PROCESUL DE RUSIFICARE ÎN BASARABIA ÎN ULTIMUL DECENIU AL SEC. AL XIX-lea.

Pr. Octavian MOȘIN, conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova. MOȘTENIREA PAISIANĂ LA MĂNĂSTIREA NOUL-NEAMȚ (CHIȚCANI).

Ieromonah Iosif PAVLINCIUC, prof. dr., Școala Teologică de pe lângă Eparhia Corsunului, Paris. ORIGINEA, ISTORIA ȘI ACTIVITATEA COMUNITĂȚII CUVIOSULUI PAISIE LA PARIS.

Comunicările au continuat în două secții:

Secția I.

Viața și opera Sf. Paisie Velicikovscki. Ucenici și urmași.

Secția II.

Viața spiritual-culturală din lumea ortodoxă în sec. XVIII - înc. sec. XX; Cotidianul monahal și laic din spațiul românesc în sec. XVIII - înc. sec. XX

Moderatorii evenimentului au fost: Pr. Octavian MOȘIN, conf. univ. dr., USM, Ion EREMIA, prof. univ. dr. hab., USM, Igor CERETEU, conf. univ. dr. hab., Institutul de Istorie, MEC.

Iată comunicările celor prezenți în cadrul simpozionului:

 1. Pr. Lucian PETROAIA, conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. UN LITURGHIER DIN FONDUL DE CARTE VECHE AL MĂNĂSTIRII NEAMŢ, PROPRIETATE A SFÂNTULUI STAREŢ PAISIE.

 2. Igor CERETEU, conf. univ. dr. hab., Institutul de Istorie, MEC. ANDRONIC POPOVICI, URMAȘUL LUI PAISIE VELICICOVSCHI - CTITOR AL BIBLIOTECII NOUL NEAMȚ.

 3. Silviu-Constantin NEDELCU, dr., Biblioteca Academiei Române. VIAȚA ȘI OPERA SF. PAISIE DE LA NEAMȚ (VELICIKOVSKI) REFLECTATĂ ÎN PRESA ORTODOXĂ. STUDIU DE CAZ: REVISTA MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEI.

 4. Сергей ШУМИЛО, доктор теологии, Институт истории Украины. ПРП. ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ И ИЛЬИНСКИЙ СКИТ НА АФОНЕ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

 5. Иван ДУМИНИКА, доктор хабилитат исторических наук, Институт культурного наследия. БОЛГАРИН ВАСИЛИЙ КАЗАНАКЛИ И ЕГО КАНДИДАТСКАЯ РАБОТА О ПАИСИЕ ВЕЛИЧКОВСКОМ (1889).

 6. Cosmin NIȚĂ, cercetător științific, Costică ASĂVOIAE, cercetător. științific, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași. URME ALE OBȘTII LUI PAISIE VELICICOVSKI LA VECHIUL SCHIT NIFON AL MĂNĂSTIRII SECU.

 7. Igor BERCU, lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova. ACTIVITATEA ECONOMICĂ A STAREȚULUI PAISIE VELICIKOVSKI LA MĂNĂSTIRILE NEAMȚ ȘI SECU.

 8. Pr. Maxim MELINTI, dr., Biserica din s. Ghidighici, Chișinău. CUVIOSUL PAISIE VELICIKOVSKI ȘI ISIHASMUL DIN ȚARA MOLDOVEI.

 9. Arhim. Iov (Vadim CRISTEA), drd. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. STAREȚII DE LA OPTINA URMĂTORI AI CUV. PAISIE DE LA NEAMȚ.

 10. Aurel SARIVAN, masterand. Universitatea de Stat din Moldova. PAISIANISMUL - GHID AL ISIHASMULUI MONASTIC ROMÂNO-SLAV SPRE DESĂVÂRȘIRE.

 11. George ENACHE, prof. univ. dr. hab., Universitatea Dunărea de Jos din Galați. AȘEZĂMÂNTUL PAISIAN CA MODEL DE REORGANIZARE AL MONAHISMULUI ROMÂNESC în sec. al XX-lea.

 12. Pr. Constantin Claudiu COTAN, prof. univ. dr., Universitatea Ovidius Constanţa. CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ÎN MOLDOVA. DE LA ILUMINISMUL OCCIDENTAL LA NEOISIHASMUL PAISIAN.

 13. Emil DRAGNEV conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova. UN ICONOSTAS DIN ULTIMUL PĂTRAR AL SECOLULUI AL XVIII-lea DE LA MUZEUL MĂNĂSTIRII PÂNGĂRAȚI. OBSERVAȚII ICONOGRAFICE ȘI STILISTICE.

 14. Pr. Florin DOBREI, prof. univ., dr., Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. NEVOIA DE REFORMĂ. ÎNVĂȚĂMÂNTUL CONFESIONAL ORTODOX DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA ANILOR 1849-1867.

 15. Episcop Ioan MOȘNEGUȚU, drd., Universitatea de Stat din Moldova. SLUJITORII ȘI OBȘTEA MONAHALĂ LA MĂNĂSTIREA HÂRBOVĂȚ ÎN SEC. XVIII-XX.

 16. Diana EȚCO, cercet. șt. dr., Institutul de Istorie, MEC. CONEXIUNILE ILUMINISMULUI EUROPEAN CU ORTODOXISMUL ROMÂNESC (sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea).

Particianții la conferință au avut posibilitatea să viziteze câteva Mănăstiri din Republica Moldova, cunoscând specificul vieții monahale din Republica Moldova.

La simpozion au participat studenți și masteranzi de la Facultatea de Istorie și Filosofie, USM.

A consemnat pr. Octavian Moșin