Recenzie la cartea – „…Cereţi şi vi se va da…”. Cheia de la cer: Cuvânt îndemn omului contemporan

969

PLĂMĂDEALĂ, Ioan. „..Cereţi şi vi se va da...”: Cheia de la cer : Cuvânt îndemn omului contemporan. Chişinău: [s. n], 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). 384 p. Bibliogr.: p. 382-384 (32 tit.). ISBN 978-9975-87-392-5.

De curând la Chişinău, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, a văzut lumina tiparului cel de-al doilea volum din seria cu titlul: „...Cereţi şi vi se va da...”  – Cheia de la cer : Cuvânt îndemn omului contemporan. Această carte reprezintă cea de-a doua încercare a Protoiereului Ioan Plămădeală de a-și expune esenţa gândirii şi experienţei sale, acumulate pe parcursul câtorva decenii de practică pastorală.

În conţinutul ei, noua lucrare a părintelui Ioan, Parohul Catedralei Ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din mun. Chisinău, are ca scop să dezvăluie adevărul şi să atenţioneze pe omul contemporan asupra procesului de degradare spirituală şi îndobitocirea lui intenţionată pe toate căile posibile. Autorul încearcă să abordeze aspectul negativ al acestui proces, prin eliberarea minţii de sub stăpânirea patimilor şi a idolilor moderni, drept pildă servind îndrumările duhovnicești ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. După cum menționează în Cuvânt-înainte Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove Vladimir, prin definirea, analizarea și discutarea acestor probleme în prezenta apariţie editorială, autorul s-a axat pe modurile de depăşire şi biruire a lor.

Ca formă, conţinut şi structură, lucrarea de faţă are următoarea alcătuire:

Cuprins;

Cuvânt înainte de ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove;

Introducere;

Partea I: Repere și îndrumări duhovnicești pentru creștinul contemporan;

Partea II: Sfaturi duhovnicești ale nevoitorilor ortodocși pentru cei ce caută calea cea dreaptă;

Partea III: Istorioare duhovnicești, pilde și asemănări religioase folositoare pentru suflet;

Bibliografie.

În mare parte, materialele cuprinse în volumul „..Cereţi şi vi se va da...”: Cheia de la cer : Cuvânt îndemn omului contemporan au fost acumulate de-a lungul timpului. După cum menționează și autorul, în pregătirea propriilor predici și a materialului pentru lecţiile din cadrul şcolii duhovniceşti din cadrul parohiei, acesta a selectat din scrierile Sfinţilor Părinţi, din predicile marilor duhovnici iscusiţi. Unele sfaturi oferite de Pr. Ioan Plămădeală sunt din propriile sale trăiri şi convingeri, din experienţa vieţii.

Cartea de faţă are drept scop oferirea unui sprijin în creşterea duhovnicească a creștinilor, care, însuși pe sine, se vor autoevalua – dacă merg pe calea cea dreaptă sau rătăcesc.

Autorul este convins de faptul că, îndrumările şi sfaturile duhovniceşti din prezentul volum expun întocmai adevărul care corespunde învăţăturii de Credinţă Ortodoxă, legilor şi canoanelor Sfintei Biserici Ortodoxe. Cartea urmăreşte să pătrundă în domeniul educaţiei creştin-ortodoxe prin faptul că servește drept călăuză și este destinată creştinului simplu, fără studii teologice aprofundate. Materialul este expus într-o formă simplă, pe înțelesul tuturor.

Volumul e compus din 3 părți, fiecare dintre ele conținând la rândul lor mai multe direcții. Prima parte – „Repere și îndrumări duhovnicești pentru creștinul contemporan” vine în sprijinul educaţiei creştin-ortodoxe a cititorului, pentru a-l conduce spre adevărata cunoaştere a Credinţei Ortodoxe. La fel, sunt expuse sugestii referitor la căsătorie, familie, copii; cugetări legate de religie, creștinism, credință; gânduri despre viață, moarte, judecată și veșnicie.

În partea a 2-a – „Sfaturi duhovnicești ale nevoitorilor ortodocși pentru cei ce caută calea cea dreaptă” autorul îndeamnă pe fiecare creştin să purceadă spre lucrarea de înlăturare din albia vieţii sale a tuturor impurităţilor, a mâlului care face insensibilă fiinţa omenească faţă de lucrarea lui Dumnezeu, pentru a o face mai străvezie, mai transparentă, mai disponibilă pentru a primi luminile cereşti.

Eseurile, gândurile şi simţirile creştine adunate în partea a 3-a a cărții: – „Istorioare duhovnicești, pilde și asemănări religioase folositoare pentru suflet”, sunt puse la îndemâna celor ce năzuiesc spre o viaţă spirituală trăită cu adevărat, bogată în cugetări şi gânduri înalte, în fapte care arată măsura morală şi valoarea omului, a posibilităţilor sale de a se ridica peste nivelul unei vieţi obişnuite.

În concluzie, volumul recenzat e unul reuşit ca structură şi conținut, în care, gândurile autorului sunt puse la îndemâna celor care doresc să se împărtăşească din frumuseţile sfinte ale trăirii vieţii în Hristos, spre binele vieţii vremelnice, dar, mai ales, al celei veşnice.

Prin urmare, volumul „..Cereţi şi vi se va da...”: Cheia de la cer : Cuvânt îndemn omului contemporan, elaborat de Protoiereului Ioan Plămădeală, vine să trezească lumea creștină, care ar trebui să revină de la duhul vremii de astăzi la cel îmbibat de duhul iubirii lui Hristos. Totodată, prin ceea ce scrie, Părintele Ioan, care are o bogată experiență pastorală, încearcă să prezinte Ortodoxia pe înțelesul tuturor, într-un mod foarte simplu și accesibil omului de rând.

În încheiere, nu ne rămâne decât să felicităm autorul pentru acest volum preţios şi util, lecturarea căruia îl va ajuta pe cititor să descopere și să aprecieze impactul duhovnicesc produs de către sfaturile duhovnicești, menite să ajute la mântuirea sufletului.

 

Pr. Octavian Moșin, dr. conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie și Filosofie